Gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN

 

De overeenkomsten die gelden bij het gebruik van de app (en de website van) MaQr (de “Platformovereenkomst“). Met het gebruik van MaQr ga je een overeenkomst aan, maar eventueel ook met Derden. Alles wat met je account, je data en de techniek te maken heeft, staat in de overeenkomst met MaQr vermeld. Die overeenkomst heet de “Platformovereenkomst“. Ten tweede ga je ermee akkoord dat je, indien je producten of diensten af gaat nemen van Derden die op de “Platformovereenkomst“ zichtbaar zijn (de “Derden”), een of meerdere overeenkomsten aangaat met deze Derden. Die overeenkomsten heten “Overeenkomsten met Derden”. Op de “Platformovereenkomst” is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

PLATFORMOVEREENKOMST

 

Toepasselijkheid: Deze “Platformovereenkomst” is opgesteld door Makelaarservices Nederland B.V. (“MaQr”), gevestigd te Amsterdam aan de Keizersgracht 563 1017 DR en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66365856. Als je gebruik maakt van de “Platformovereenkomst“ ga je als “Gebruiker” een overeenkomst aan met MaQr (de “Platformovereenkomst”). MaQr behoudt zich het recht voor deze “Platformovereenkomst” te wijzigen. Door gebruik te maken van de “Platformovereenkomst“ van MaQr stem je in met de meest recente versie van deze “Platformovereenkomst“.

 

Platformdienst: MaQr biedt via haar digitale online platform (het “Platform”) een dienst aan waarmee je je kunt voorbereiden op de koop van een woning, en informatie kunt vinden over diensten en producten die je kunt afnemen van derden (zoals hypotheekadviseurs en -verstrekkers, makelaars, taxateurs, schilders etc.) (de “Platformdienst”).

 

Registratie: Je kunt van de “Platformdienst” gebruik maken door je te registreren met naam en e-mailadres of met je Facebook- of Google-account. Je dient hierbij alle persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen. Je ontvangt toegangsgegevens die niet overdraagbaar en strikt persoonlijk zijn. Je dient de toegangscodes geheim te houden.

 

Privacy: MaQr beschermt je persoonlijke gegevens en handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. MaQr verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens om het gebruik van de “Platformdienst” mogelijk te maken en hierover met je te communiceren. Voor meer informatie: zie de Privacy Policy.

 

Persoonlijk gebruik: De “Platformdienst” van MaQr is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is voor handelaren of commerciële partijen niet toegestaan op commerciële wijze gebruik of misbruik te maken van het “Platform”. Scripts, (deels) geautomatiseerde programma’s of andere methoden om voorrang te krijgen op aankopen zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot een (permanente) blokkade van de Gebruiker.

 

Aansprakelijkheid: MaQr is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de “Platformdienst” of de “Platformovereenkomst” mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van MaQr. Hoewel MaQr zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen voor een veilig en goed functionerend van de “Platformdienst”, garandeert zij op geen enkele wijze de juistheid van de “Platformdienst” of de inhoud van het “Platform”. MaQr is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de “Platformdienst” of het “Platform”. MaQr is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het “Platform” (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de “Platformdienst” te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens MaQr ontstaat.

 

Misbruik: Als voorwaarde voor het gebruik van de “Platformdienst”, ga je ermee akkoord geen
informatie, gegevens of inhoud aan het “Platform” te verstrekken of via het “Platform” aan te bieden die onjuist zijn of inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:
a. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
b. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het “Platform” betreedt;
c. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties
van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt; en
d. niet de kwetsbaarheid van het “Platform” of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt,
scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

 

Als MaQr vermoedt dat je niet voldoet aan de “Platformovereenkomst” kan MaQr je de toegang tot het “Platform” en de “Platformdienst” met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.

 

Informatieplicht: Zodra je vermoedt dat er gebruik wordt gemaakt van het “Platform” in strijd met de “Platformovereenkomst”, dien je MaQr onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Vrijwaring: Je vrijwaart MaQr tegen aanspraken van Derden die ontstaan omdat je het “Platform” hebt gebruikt in strijd met de “Platformovereenkomst”.

 

Vrijgeven van informatie: MaQr heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (I)
om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (II) een gerechtelijk bevel te volgen, (III) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (IV) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (V) haar rechten te handhaven.

 

Klachtenregeling: Als je een klacht hebt over het “Platform” of de “Platformdienst”, dan hoort MaQr dat graag. Stuur je klacht (zo volledig mogelijk omschreven) naar (info@MaQr.nl).

 

 

OVEREENKOMSTEN MET DERDEN

 

Overeenkomsten met Derden: Op het “Platform” vind je informatie over diensten en producten van Derden. In sommige gevallen geldt dit als een aanbod van deze Derden en kun je direct een overeenkomst met deze Derden aangaan.

 

MaQr geen partij: Je erkent dat er een overeenkomst tot stand kan komen tussen jou en de Derde en dat MaQr geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra je een aanbod van een derde aanvaardt, of indien en zodra je zelf een aanbod doet aan een Derde en dit aanbod door de Derde wordt aanvaard.

 

Vragen of klachten: Bij vragen en/of klachten over de diensten of producten die je afneemt van
Derden, dien je je rechtsreeks te wenden tot de betreffende Derde. Je erkent dat je geen beroep kunt doen op MaQr, en MaQr niet aansprakelijk is voor enige schade die je als gevolg van het afnemen van diensten of producten van Derden lijdt.