Privacy policy

WIE ZIJN WIJ?

 

Wij zijn MaQr. Wij respecteren jouw privacy.
Wij voldoen aan de relevante wetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierna: WBP).

 

WAT IS DIT?

 

Dit is een Privacy Policy. In dit document leggen we uit welk soort persoonsgegevens we verzamelen als je gebruik maakt van de online applicatie, hierna: de App. We leggen ook uit voor welke doeleinden we de gegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe we ze opslaan.

 

WAT ZIJN ‘PERSOONSGEGEVENS’?

 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee je geïdentificeerd kan worden.
Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving (in het bijzonder de WBP).

 

JOUW TOESTEMMING

 

MaQr zal geen persoonsgegevens verwerken zonder jouw toestemming. We vragen je daarom akkoord te gaan met deze Privacy Policy, voordat je een account kunt aanmaken in onze App. Je bent niet verplicht om een account aan te maken of om akkoord te gaan met deze Privacy Policy, maar je kunt in dat geval geen gebruik maken van onze App.

 

BEN JE JONGER DAN 18 JAAR?

 

Als je jonger bent dan 18 jaar, dan kun je onze App niet gebruiken zonder toestemming van je ouders of wettelijke voogd.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 

Voordat je onze App kunt gebruiken, zullen we je vragen om een account aan te maken. Hiervoor zullen we je vragen om ons de volgende (persoons-)gegevens te verstrekken:

 • Je naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • Gegevens betreffende je beroep en functie;
 • Jouw betalingsgegevens, bijvoorbeeld het soort creditcard en de gebruikte bank. In geval van een
  éénmalige machtiging verwerken wij ook het creditcardnummer of bankrekeningnummer;
 • Gegevens betreffende onroerend goed en andere zekerheden die je als zekerheid laat dienen.
 • Financiële gegevens, indien nodig voor de oriëntatie of het beheer van een financiering of de aan-
  vraag van een (financieel) product;
 • Je kunt ook een profiel aanmaken door je Facebook of Google account aan de App te koppelen.
  In dat geval verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van je Facebook of Google profiel:

  • Je gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres waarmee je je registreert voor je Facebook- of
   Google-account.
  • Profielgegevens die je opgeeft voor je gebruikersprofiel (bijvoorbeeld je voor- en achternaam, foto
   of telefoonnummer)

In aanvulling op bovenstaande gegevens verzamelen en verwerken wij ook de volgende (technische) gegevens:

 •  Technische informatie, waaronder: het soort computer, het besturingssysteem en de browser die je
  gebruikt om verbinding te maken met onze App;
 • Statistieken betreffende de bekeken pagina’s en het verkeer van en naar de App;
 • Je geografische locatie;
 • Je IP-adres;

In geval van klachten of mededelingen kunnen we ook (persoons-)gegevens verwerken over
(vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of ander onrechtmatig handelen.

 

HOE GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

 

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het bevorderen van veilige handel via onze App;
 • Het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • Het verstrekken van (persoons-)gegevens aan aanbieders in de App voor een aanvraag, indien
  gebruikers hier om verzoeken;
 • Het opvolgen klachten of meldingen die betrekking hebben op onrechtmatig handelen via onze App;
 • Het leveren van onze diensten, zoals het beschikbaar stellen van onlinefuncties waarmee bepaalde
  producten of diensten kunnen worden afgenomen;
 • Het meten van de belangstelling voor onze App en de verbetering van (het gebruiksgemak van) onze
  App;
 • Het verstrekken van (persoons-)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders,
  Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien wij daartoe wettelijk verplicht
  zijn of als wij daar aanleiding toe zien op grond van deze Privacy Policy of de gebruiksvoorwaarden;
 • De naleving van de huisregels van MaQr;
 • Het innen van vergoedingen;
 • Het informeren van gebruiker over onze App en onze andere diensten;
 • Het versturen van gerichte reclame en aanbiedingen aan de gebruikers;
 • Het omzetten van persoonsgegevens in statistische gegevens. Deze gegevens kunnen dan niet
  langer gebruikt worden om personen te identificeren.

 

HOE LANG BEWAREN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij verwijderen je persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zullen je persoonsgegevens langer worden bewaard dan vijf jaar na de datum waarop de gegevens voor het laatst zijn aangepast.

 

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?

 

Als je een aanvraag doet bij een aanbieder van een dienst of product die worden aangeboden in de App, zullen wij de relevante gegevens delen met de betreffende aanbieder. De aanbieder zal die gegevens gebruiken om de bestelling af te handelen.

Daarnaast maken wij gebruik van externe bedrijven voor de opslag van de gegevens. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Topicus. Deze bedrijven handelen enkel als ‘Bewerker’ in de zin van de WBP. Dit betekent dat deze bedrijven contractueel verplicht zijn om de gegevens op geen andere wijze te verwerken dan voor de doeleinden die in deze Privacy Policy zijn beschreven. Wij delen niet meer gegevens dan nodig voor de diensten van de Bewerkers.

Afgezien van het bovenstaande zullen we jouw gegevens niet delen met derde partijen – tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

ALGEMENE (NIET-PERSOONLIJKE) GEGEVENS

 

Wij kunnen je persoonsgegevens omzetten in niet-persoonlijke gegevens. Dit beteken dat de gegevens volledig en onomkeerbaar geanonimiseerd en samengevoegd zullen worden: ze bevatten dan geen persoonsgegevens meer. Wij kunnen deze geaggregeerde data delen met handelspartners voor analyse doeleinden, het opstellen van demografische profielen en het verbeteren van onze diensten.

 

HOE BESCHERMEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij beschermen jouw (persoons-)gegevens tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging. We nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen:

 • We nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wacht-
  woorden, fysieke beveiliging) om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm
  van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige
  Verwerking.
 • Alle gegevens staan op meerdere servers in beveiligde data-centers welke 24 uur, 7 dagen per week
  bewaakt en gemonitord worden. Alleen een beperkt aantal bevoegde personen hebben toegang tot
  deze servers welke fysiek op meerdere locaties in Nederland staan.
 • De Gegevens zijn versleuteld opgeslagen en onleesbaar voor onbevoegden.
 • De Dienst is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL EV) om de veiligheid tussen de
  computer van de Gebruiker en de servers van MaQr te waarborgen.
 • De in de voorgaande leden bedoelde maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van
  de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de
  risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich mee-
  brengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van
  Persoonsgegevens te voorkomen.

 

MaQr
Makelaarservices Nederland B.V. – Keizersgracht 563 – 1017 DR Amsterdam

Tel: 020 618 61 77 – info@maqr.nl
KvK-nummer 66365856 – BTW-nummer 856515851B01